Thammakhun Automation

 QUICK LINKS

  หลักสูตรที่เปิดอบรม

  ตารางฝึกอบรม

  ใบสมัครฝึกอบรม

  แจ้งการชำระเงิน

วิธีแจ้งการชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทาง Fax: 038-160087 Tel: 098-7826989
ATTN: คุณบุญยอด แสงคุณธรรม หรือส่ง E-Mail มาที่

info@9automation.com, info@9plc.com

Download แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน